Privacy Policy

1.    The Data Controller is zooplus Polska Sp. z o.o.with its registered office in Cracowat ul. Prądnicka 20A, 30-002 Kraków, NIP (Tax Identification Number): 6772370361, REGON (National Official Business Register Number): 122628617;
2.    Contact with the Controller is possible by using the Controller's contact data;
3.    In order to properly protect personal data the Controller has appointed a Data Protection Officer, who can be contacted by e-mail: iod@zooplus.com;
4.    Personal data will be processed solely for the purpose of the recruitment process. The legal basis for data processing is the right to demand data necessary to take action prior to the conclusion of a contract in the scope indicated in Article 221of the Labour Code, and consent to the processing of personal data, which may be revoked at any time, in the remaining scope;
5.    The recipients of your personal data will include: 

  • employees of departments participating in the assessment of applications for recruitment purposes, i.e. HR Department, Technical Department, Legal Department, zooplus Management;
  • the entity developing software for submission of applications, cooperating with the Controller under relevant agreements on entrusting personal data processing, subject to ensuring that the above entities apply adequate technical and organizational measures to guarantee data protection;
  • authorities authorized on the basis of binding legal regulations.

6.    Personal data will only be stored for as long as necessary to complete this recruitment procedure. If you do not receive a job offer at this point in time, we will delete your application documents no later than 6 months after our decision, unless you consent to the processing of your data in future recruitment processes.
7.    You have the right to:

a)    access the content of your data as well as rectify and erase them or restrict their processing;

b)    object to the processing;

c)     transfer the data;

d)    withdraw your consent to data processing at any time;

e)    file a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection, if you consider that the processing of the personal data concerning you violates the provisions of the General Data Protection Regulation of 27 April 2016 (OJ EU L.2016.119.1). 

8.    Providing personal data by you in the scope resulting from Article 221of the Labour Code is necessary to participate in the recruitment process. The provision of personal data is voluntary.
9.    We do not use any automated decision-making processes, including profiling, in the application procedure. You are not legally or contractually obliged to provide any data. Please note, however, that we may not be able to process your application unless you provide us with full information.


Privacy Policy

1. Administratorem Danych jest zooplus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Prądnickiej 20A, 30-002 Kraków, NIP: 6772370361, REGON: 122628617;

2. Kontakt z Administratorem możliwy jest przy wykorzystaniu danych korespondencyjnych Administratora.

3. Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@zooplus.com;

4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uprawnienia do żądania danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy w zakresie wskazanym w art. 221 kodeksu pracy, a w pozostałym zakresie zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która w każdym czasie może być odwołana;

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

  • pracownicy działów, biorący udział w ocenie wniosków do celów rekrutacji – dział HR, dział Techniczny, dział Prawny, zarządzanie zooplus;
  • podmiotowi tworzącemu oprogramowanie służące do składania aplikacji, współpracującemu z Administratorem na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
  • serwisy internetowe z pośrednictwem, których Administrator publikuje ogłoszenie o pracę;
  • organom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

6. Dane osobowe będą przechowywane tylko tak długo, jak to konieczne do wypełnienia procedury niniejszej procedury rekrutacyjnej. Jeżeli nie otrzyma Pani/Pan oferty pracy w tym momencie, usuniemy Pani/Pana dokumenty aplikacyjne nie później niż 6 miesięcy po podjęciu przez nas decyzji, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

7. Ma Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

c) przenoszenia danych,

d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,

e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. Dz.U.UE.L.2016.119.1).

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postepowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

9. W procedurze aplikacyjnej nie stosujemy żadnych zautomatyzowanych procesów decyzyjnych, w tym profilowania.